Марина СЛИЖ

Марина СЛИЖ

Эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Среда, 06 января 2016 11:58

Апраўдаць высокі статус

Горад Маладзечна, гісторыя якога цесна звязана з імёнамі Янкі Купалы, Максіма Багдановіча, Тамаша Зана, братоў Бенедыкта і Уладзіслава Дыбоўскіх, атрымаў статус культурнай сталіцы Беларусі. Урачыстыя мерапрыемствы, прымеркаваныя да гэтай падзеі, пакуль яшчэ наперадзе. Але раённы цэнтр, які даўно і па праву называюць сэрцам культурнага жыцця Мінскай вобласці, гатовы прымаць і здзіўляць гасцей ужо сёння. У гэтыя светлыя, перадкалядныя дні мы пройдземся яго вуліцамі і плошчамі разам з Аляксандрам Яхнаўцом. Старшыня райвыканкама на правах гаспадара раскажа як аб самім горадзе, так і яго культурных каштоўнасцях.
Четверг, 31 декабря 2015 11:22

Любімае свята ўсіх пакаленняў

Блі­шчыць роз­на­ка­ля­ро­вы­мі аг­ня­мі ёл­ка, на пад­ва­кон­ні вя­сё­лая мал­пач­ка і пад­свеч­ні­кі, на дзвя­рах — зва­ноч­кі. «Ну, пры­ся­дзь ты ўжо, ад­пач­ні», — даю ка­ман­ду са­ма са­бе. І ў той жа час лі­ха­ман­ка­ва ду­маю пра тое, што на га­лоў­ны ат­ры­бут Но­ва­га го­да трэ­ба бы­ло б па­ве­сіць ма­ле­неч­кі блак­но­цік.
Рубрика
Четверг, 24 декабря 2015 15:39

Ак­цыя «нашы дзеці»

Но­вы год — не про­ста цу­доў­нае свя­та. У гэ­тыя дні з но­вай сі­лай ад­чу­ва­юц­ца род­насць, цеп­лы­ня сэр­цаў, ед­насць.
Четверг, 24 декабря 2015 15:31

Ехала Каляда ў вазку чырвоным

Цік-так, цік-так — набліжаюць насценныя ходзікі да нас светлае, добрае, утульнае сямейнае свята… Каталікі і вернікі пратэстанцкіх канфесій адзначаюць Божае Нараджэнне. Яно наступіць заўтра, 25 снежня. А сёння, на змярканні, у кожным доме будзе накрыты посны стол, за якім вігілійную вячэру гаспадары пачнуць з праламлення аплаткі — загадзя асвячонага прэснага хлеба, што з’яўляецца адным з хрысціянскіх сімвалаў.
Рубрика
Четверг, 24 декабря 2015 14:03

Дабро вяртаецца дабром

Зі­ма ў той год бы­ла ха­лод­ная, снеж­ная. Ноч­чу ад ма­ро­зу тра­шча­ла ў ха­тах бяр­вен­не. Каб зу­сім не выс­ту­дзі­ла­ся жыт­ло, лю­дзі па­чы­на­лі па­ліць у пе­чы ка­ля ча­ты­рох га­дзін ра­ні­цы.
Пятница, 18 декабря 2015 17:54

Статус культурнай сталіцы — у Маладзечна

Учора «горад сонца» атрымаў сертыфікат на права называцца культурнай сталіцай Беларусі 2016 года. Урачыстая цырымонія прайшла ў Палацы культуры прафсаюзаў суседняй вобласці, дзе старшыня Маладзечанскага райвыканкама Аляксандр Яхнавец прыняў эстафету ад старшыні Брэсцкага гарвыканкама Аляксандра Рагачука.
Среда, 16 декабря 2015 17:41

Не су­дзі­це…

Ці­ка­васць да чу­жо­га жыц­ця ўлас­ці­вая мно­гім. Хто ў што ап­ра­нуў­ся, што ка­заў, з кім ха­дзіў, пас­ва­рыў­ся, ажа­ніў­ся… На гэ­тыя пы­тан­ні шу­ка­юць ад­ка­зу на­шы су­се­дзі, зна­ё­мыя, сас­лу­жыў­цы. Лю­дзі, хо­чац­ца ска­заць ім, жыц­цё та­кое ка­рот­кае на­ват для та­го, каб пас­пець рэ­а­лі­за­ваць у поў­най ме­ры Бос­кі план ад­нос­на кож­на­га з нас. Дык на­вош­та ж вы тра­ці­це яго на плёт­кі?
Четверг, 10 декабря 2015 10:03

«Люб­лю гля­дзець, як спее зба­жы­на»

Вы­пус­кні­цы бі­я­ла­гіч­на­га фа­куль­тэ­та Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ўні­вер­сі­тэ­та прад­каз­ва­лі вя­лі­кую бу­ду­чы­ню. Яна маг­ла стаць вя­до­мым ву­чо­ным. Толь­кі за­мест аба­ро­ны ды­сер­та­цыі па­е­ха­ла пра­ца­ваць на дос­лед­ную сельс­ка­гас­па­дар­чую стан­цыю ў Ві­лей­скі ра­ён.
Среда, 09 декабря 2015 18:36

Шчас­лі­вых лю­дзей па­він­на быць шмат

Учо­ра ку­пі­ла ў кра­ме ка­лян­дар на но­вы, 2016 год. І мо га­дзі­ну ха­дзі­ла па ква­тэ­ры, пры­кід­ва­ла, дзе яго па­ве­сіць. «Ку­ды гэ­та ты так спя­ша­еш­ся?» — па­жар­та­ваў муж. «У но­вы год!» — ад­ка­за­ла я і ўру­чы­ла яму ма­ла­ток. Пад ка­рот­кае «здзя­ці­не­ла» цві­чок мя­кень­ка ўвай­шоў у сця­ну. «Ну і ня­хай са­бе, — па­ду­ма­ла я. — Ма­рыць мож­на ў лю­бым уз­рос­це».
Четверг, 03 декабря 2015 09:20

Па­куль ма­мы на ра­бо­це

Унуч­ка ма­іх зна­ё­мых пай­шла ў дзі­ця­чы са­док. І та­кая ра­дас­ная, та­кая шчас­лі­вая ад­туль вяр­та­ец­ца. Бо «вас­пі­та­цель­ная» там, так яна на­зы­вае сваю вы­ха­валь­ні­цу, — доб­рая-доб­рая, ка­ша і суп, якія пры­но­сіць цё­ця Та­ня, — смач­ныя-смач­ная, а дзе­ці дык і на­о­гул най­леп­шыя ў све­це.

Год малой родины

II Европейские игры

Молодежная политика

 

Телефон доверия

Подписка

 

Система «Расчёт»