Марина СЛИЖ

Марина СЛИЖ

Эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Понедельник, 30 ноября 2015 17:51

Пакінуць спадчыну нашчаткам

Маладзечанскія дэпутаты чарговую сесію правялі ў дарозе. Яны наведалі памятныя мясціны раёна і на свае вочы ўбачылі, з якой пашанай людзі там ставяцца да гістарычнай спадчыны.
Четверг, 26 ноября 2015 10:35

Мікіціха

Ля­жыць пе­ра­да мной на ста­ле па­жоў­клы блак­нот, які пе­ра­жыў не ад­ну ка­ман­дзі­роў­ку па Ва­ло­жын­скім ра­ё­не. Коль­кі ра­зоў спра­ба­ва­ла пе­ра­пра­віць яго на га­ры­шча ў вёс­ку, ды ўвесь час стрым­лі­ва­ла Мі­кі­ці­ха. А ка­лі больш пра­віль­на — яе жыц­цё­вая спо­ве­дзь, за­пі­са­ная ў гэ­ты блак­нот яшчэ нап­ры­кан­цы 1990-х. На той час мне бы­ло кры­ху за 20 год, таму мно­гія раз­ва­жан­ні ба­бу­лі зда­ва­лі­ся дзіў­ны­мі, нез­ра­зу­ме­лы­мі. Сён­ня гу­тар­ку з той про­стай, сціп­лай жан­чы­най раз­бі­раю на­сам­рэч на цы­та­ты і, як ка­лісь­ці яна, ве­ру, што кож­на­му ча­ла­ве­ку ў жыц­ці да­ец­ца столь­кі вып­ра­ба­ван­няў, коль­кі ён мо­жа вы­нес­ці…
Вторник, 24 ноября 2015 11:14

Таямніца дрэва

Звычайнае дрэва ў яго руках нібы ажывае, пачынае гаварыць. Хочаце — раскажа легенду пра Наліба і Волму, у гонар якіх назвалі пушчу і мястэчка, дзе жыве сам майстар. Або казку пра рыбака і рыбку, і нават дазволіць пасядзець побач з бабуляй, якая хацела стаць «марской уладаркай», а ў выніку засталася ля разбітага карыта.
Рубрика
Четверг, 05 ноября 2015 14:21

ВІШ­НЁ­ВАЯ ША­ЛІ­НОЎ­КА

Дзь­муў ха­лод­ны во­сеньс­кі ве­цер. Ста­ра­ю­чы­ся саг­рэц­ца, Ва­ля шпар­ка ха­дзі­ла ўздоўж вяс­ко­вай ву­лі­цы. У сэр­цы пуль­са­ва­ла тры­во­га. Хві­лі­ны зда­ва­лі­ся га­дзі­на­мі. А аў­то­бу­са, якім муж па­ві­нен быў вяр­нуц­ца з ра­бо­ты, усё не бы­ло.
Среда, 28 октября 2015 23:40

Жить в гармонии с природой

Первое впечатление о городе, поселке, стране в целом складывается из мелочей. Это и чистые улицы, ухоженные фасады домов, и оригинальное цветочное оформление.
Среда, 28 октября 2015 23:05

Пач­ні з ся­бе

Па да­рож­цы ў пар­ку пра­гуль­ва­ец­ца па­рач­ка га­лу­боў. Птуш­кі зу­сім не ба­яц­ца лю­дзей. Па­ды­хо­дзяць, лі­та­раль­на з рук бя­руць ка­ва­лач­кі хле­ба… Смеш­на рас­ста­віў­шы руч­кі, за імі ту­пае дзяў­чын­ка. «Хо­чаш па­кар­міць пту­ша­чак?» — пы­та­ец­ца ў ма­лой ма­ці, дас­та­ю­чы з сум­кі па­ке­цік з зер­нем. Тая ў знак зго­ды кі­вае га­лоў­кай.
Вторник, 27 октября 2015 01:17

Добрую гаспадыню па кветніку пазнаеш

Арэлі, зробленыя рукамі гаспадара, клумбы, што цвітуць пад вокнамі хаты да самых маразоў дзякуючы клопату гаспадыні, шчодры яблыневы сад, дуб з незвычайнай гісторыяй…
Вторник, 27 октября 2015 00:35

Новая прапіска і новы будынак

Мя­соц­кі сель­вы­кан­кам спра­віў на­ва­сел­ле. Ця­пер ён раз­мя­шча­ец­ца ў но­вым су­час­ным бу­дын­ку са свет­лы­мі пра­стор­ны­мі ка­бі­не­та­мі для ра­бот­ні­каў, за­лай для ўра­чыс­тай рэ­гіс­тра­цыі шлю­баў і спе­цы­яль­ным па­ко­ем на 60 мес­цаў, дзе мож­на пра­во­дзіць роз­ныя ме­рап­ры­ем­ствы і сельс­кія схо­ды.
Среда, 21 октября 2015 17:26

Ста­рое дрэ­ва

Іх ха­та ста­я­ла на­вод­шы­бе і сва­ім ага­ро­дам упі­ра­ла­ся ў сця­ну ма­гут­на­га ле­су. Вяс­ной ён ра­да­ваў ма­ла­дзень­кай ліс­то­таю, ле­там — пту­шы­ны­мі спе­ва­мі. Вяс­коў­цы збі­ра­лі тут ле­ка­выя тра­вы і яга­ды, а блі­жэй да во­се­ні — гры­бы: іх су­шы­лі, ма­ры­на­ва­лі, са­лі­лі.
Рубрика
Понедельник, 19 октября 2015 21:04

Два жыцці салдата

На брацкай магіле, што па вуліцы Драздовіча ў Маладзечне, з’явілася новае імя. Побач з прозвішчамі воінаў, якія загінулі пры вызваленні горада і раёна, асобным радочкам унесены звесткі і пра Аляксандра Сілева. Ураджэнца Крымскай вобласці, сляды якога родныя шукалі не адзін дзясятак год.
Рубрика

Год малой родины

II Европейские игры

Молодежная политика

 

Телефон доверия

Подписка

 

Система «Расчёт»