Жыццёвае

Жыццёвае

Вторник, 30 января 2018 10:14

Вавёрчыны прысмакі

Неяк летам, калі было цёплае, сонечнае надвор’е, наша сям’я вырашыла пайсці ў парк. Што можа быць лепш, чым прагуляцца па…
Прочитано 217 раз
Понедельник, 17 апреля 2017 15:00

«Сала многа не браў»

Выпадак, пра які хачу расказаць, адбыўся 17 год таму. Але і зараз успамінаю яго з усмешкай.
Прочитано 1799 раз
Понедельник, 10 апреля 2017 10:31

Рагатала ўся вёска…

«Дзеўкі!!! Фрузка, Кацька, Жэнька! Хутчэй бяжыце гусей шчыпаць! Падохлі, дык хоць пяро возьмем!» – з лямантам уляцела ў хату мая…
Прочитано 1920 раз
Пятница, 18 Март 2016 07:35

Специальные премии "Человек года Минщины" вручили в Солигорске

22 человека стали лауреатами специальной премии «Человек года Минщины». 
Прочитано 2431 раз
Четверг, 24 декабря 2015 14:03

Дабро вяртаецца дабром

Зі­ма ў той год бы­ла ха­лод­ная, снеж­ная. Ноч­чу ад ма­ро­зу тра­шча­ла ў ха­тах бяр­вен­не. Каб зу­сім не выс­ту­дзі­ла­ся жыт­ло, лю­дзі…
Прочитано 2675 раз
Среда, 16 декабря 2015 17:41

Не су­дзі­це…

Ці­ка­васць да чу­жо­га жыц­ця ўлас­ці­вая мно­гім. Хто ў што ап­ра­нуў­ся, што ка­заў, з кім ха­дзіў, пас­ва­рыў­ся, ажа­ніў­ся… На гэ­тыя пы­тан­ні…
Прочитано 2936 раз
Четверг, 03 декабря 2015 09:20

Па­куль ма­мы на ра­бо­це

Унуч­ка ма­іх зна­ё­мых пай­шла ў дзі­ця­чы са­док. І та­кая ра­дас­ная, та­кая шчас­лі­вая ад­туль вяр­та­ец­ца. Бо «вас­пі­та­цель­ная» там, так яна на­зы­вае…
Прочитано 2643 раз
Четверг, 26 ноября 2015 10:35

Мікіціха

Ля­жыць пе­ра­да мной на ста­ле па­жоў­клы блак­нот, які пе­ра­жыў не ад­ну ка­ман­дзі­роў­ку па Ва­ло­жын­скім ра­ё­не. Коль­кі ра­зоў спра­ба­ва­ла пе­ра­пра­віць яго…
Прочитано 2280 раз
Четверг, 05 ноября 2015 14:21

ВІШ­НЁ­ВАЯ ША­ЛІ­НОЎ­КА

Дзь­муў ха­лод­ны во­сеньс­кі ве­цер. Ста­ра­ю­чы­ся саг­рэц­ца, Ва­ля шпар­ка ха­дзі­ла ўздоўж вяс­ко­вай ву­лі­цы. У сэр­цы пуль­са­ва­ла тры­во­га. Хві­лі­ны зда­ва­лі­ся га­дзі­на­мі. А…
Прочитано 2284 раз
Среда, 28 октября 2015 23:05

Пач­ні з ся­бе

Па да­рож­цы ў пар­ку пра­гуль­ва­ец­ца па­рач­ка га­лу­боў. Птуш­кі зу­сім не ба­яц­ца лю­дзей. Па­ды­хо­дзяць, лі­та­раль­на з рук бя­руць ка­ва­лач­кі хле­ба… Смеш­на…
Прочитано 1918 раз
Страница 1 из 2

Год малой родины

 

Выборы 2018

 

Подписка

 

Система «Расчёт»