Жыццёвае

Жыццёвае

Вторник, 30 января 2018 10:14

Вавёрчыны прысмакі

Неяк летам, калі было цёплае, сонечнае надвор’е, наша сям’я вырашыла пайсці ў парк. Што можа быць лепш, чым прагуляцца па…
Прочитано 181 раз
Понедельник, 17 апреля 2017 15:00

«Сала многа не браў»

Выпадак, пра які хачу расказаць, адбыўся 17 год таму. Але і зараз успамінаю яго з усмешкай.
Прочитано 1763 раз
Понедельник, 10 апреля 2017 10:31

Рагатала ўся вёска…

«Дзеўкі!!! Фрузка, Кацька, Жэнька! Хутчэй бяжыце гусей шчыпаць! Падохлі, дык хоць пяро возьмем!» – з лямантам уляцела ў хату мая…
Прочитано 1885 раз
Пятница, 18 Март 2016 07:35

Специальные премии "Человек года Минщины" вручили в Солигорске

22 человека стали лауреатами специальной премии «Человек года Минщины». 
Прочитано 2395 раз
Четверг, 24 декабря 2015 14:03

Дабро вяртаецца дабром

Зі­ма ў той год бы­ла ха­лод­ная, снеж­ная. Ноч­чу ад ма­ро­зу тра­шча­ла ў ха­тах бяр­вен­не. Каб зу­сім не выс­ту­дзі­ла­ся жыт­ло, лю­дзі…
Прочитано 2640 раз
Среда, 16 декабря 2015 17:41

Не су­дзі­це…

Ці­ка­васць да чу­жо­га жыц­ця ўлас­ці­вая мно­гім. Хто ў што ап­ра­нуў­ся, што ка­заў, з кім ха­дзіў, пас­ва­рыў­ся, ажа­ніў­ся… На гэ­тыя пы­тан­ні…
Прочитано 2903 раз
Четверг, 03 декабря 2015 09:20

Па­куль ма­мы на ра­бо­це

Унуч­ка ма­іх зна­ё­мых пай­шла ў дзі­ця­чы са­док. І та­кая ра­дас­ная, та­кая шчас­лі­вая ад­туль вяр­та­ец­ца. Бо «вас­пі­та­цель­ная» там, так яна на­зы­вае…
Прочитано 2610 раз
Четверг, 26 ноября 2015 10:35

Мікіціха

Ля­жыць пе­ра­да мной на ста­ле па­жоў­клы блак­нот, які пе­ра­жыў не ад­ну ка­ман­дзі­роў­ку па Ва­ло­жын­скім ра­ё­не. Коль­кі ра­зоў спра­ба­ва­ла пе­ра­пра­віць яго…
Прочитано 2249 раз
Четверг, 05 ноября 2015 14:21

ВІШ­НЁ­ВАЯ ША­ЛІ­НОЎ­КА

Дзь­муў ха­лод­ны во­сеньс­кі ве­цер. Ста­ра­ю­чы­ся саг­рэц­ца, Ва­ля шпар­ка ха­дзі­ла ўздоўж вяс­ко­вай ву­лі­цы. У сэр­цы пуль­са­ва­ла тры­во­га. Хві­лі­ны зда­ва­лі­ся га­дзі­на­мі. А…
Прочитано 2252 раз
Среда, 28 октября 2015 23:05

Пач­ні з ся­бе

Па да­рож­цы ў пар­ку пра­гуль­ва­ец­ца па­рач­ка га­лу­боў. Птуш­кі зу­сім не ба­яц­ца лю­дзей. Па­ды­хо­дзяць, лі­та­раль­на з рук бя­руць ка­ва­лач­кі хле­ба… Смеш­на…
Прочитано 1886 раз
Среда, 21 октября 2015 17:26

Ста­рое дрэ­ва

Іх ха­та ста­я­ла на­вод­шы­бе і сва­ім ага­ро­дам упі­ра­ла­ся ў сця­ну ма­гут­на­га ле­су. Вяс­ной ён ра­да­ваў ма­ла­дзень­кай ліс­то­таю, ле­там — пту­шы­ны­мі…
Рубрика
Прочитано 1982 раз
Среда, 14 октября 2015 15:34

Род­ныя сце­ны

Баць­коў­скі дом Тац­ця­на па­кі­ну­ла ў 20-га­до­вым уз­рос­це. Па­е­ха­ла, як і ты­ся­чы яе ра­вес­ні­каў, ас­вой­ваць Поў­нач, за­раб­ляць гро­шы. Баць­кам ска­за­ла, што…
Прочитано 1877 раз
Четверг, 08 октября 2015 08:46

Хто ў лес па гры­бы, а хто — па па­чуц­ці

На ляс­ной да­ро­зе ся­род ні­зень­кай траў­кі шу­каю мас­ля­кі. «Ды са­дзі­ся ты ў ма­шы­ну», — нер­ву­ец­ца муж, які даў­но ўжо пас­пеў…
Прочитано 1844 раз
Среда, 23 сентября 2015 15:14

Хочаш -- еш, а хочаш -- лячыся

Бабулькі ля пад’езда актыўна абмяркоўваюць цэны на гародніну і з нецярпеннем чакаюць пачатку восеньскіх кірмашоў, калі можна будзе набыць у…
Прочитано 1920 раз
Четверг, 17 сентября 2015 00:00

Мурзік плакаў — дом не спаў

Катку былі тры месяцы ад роду. І ён быў хатні. Рос у кватэры, гуляў толькі са сваёй малой гаспадынькай, а…
Прочитано 1860 раз
Четверг, 10 сентября 2015 00:00

Не месца красіць чалавека

“У работы ёсць толькі тры плюсы: пятніца, зарплата і адпачынак”, — любіць казаць адзін мой зямляк, які каторы ўжо год…
Прочитано 1849 раз
Четверг, 27 августа 2015 00:00

Карані

Саджанец быў маленькі. Жанчына несла яго, бы кволенькае, худзенькае куранятка, якое можа страціць апошнюю сілу ад аднаго толькі подыху ветру.…
Прочитано 1803 раз
Четверг, 20 августа 2015 14:59

Галасы ўначы

Позні вечар. На вуліцы 29 градусаў цяпла, у кватэры, здаецца, усе 40. Варочаюся з боку на бок, лічу «сланоў», а…
Прочитано 2013 раз
Четверг, 06 августа 2015 13:16

Зазірнуць у дзяцінства

Запрашальную паштоўку на сустрэчу з аднакласнікамі атрымала ў пачатку ліпеня. І ў чаканні тыдні два знаходзілася ў прыўзнятым настроі. Здавалася,…
Прочитано 1851 раз
Страница 1 из 2

Выборы 2018

 

Подписка

 

Система «Расчёт»