Жыццёвае

Жыццёвае

Пятница, 31 августа 2018 16:43

Незабыўныя «пралескі»

У нашай вёсцы так заведзена: возьме шлюб, напрыклад, Гаралевіч – яго жонка адразу паміж мясцовымі робіцца Гаралевічыхай. За Сулімам – Суліміха,…
Прочитано 582 раз
Вторник, 31 Июль 2018 11:17

Гасцінцы са зніжкамі

У нашай сям’і да чырвонай ды чорнай ікры ставяцца з павагай: аддаючы належнае і карыснасці, і кошту, купляем гэты далікатэс…
Прочитано 739 раз
Пятница, 20 Июль 2018 14:26

Выдатнікі па школьнаму сяброўству

Яны доўга рыхтаваліся да гэтай сустрэчы. Спісваліся ў сацсетках, сазвоньваліся, узгаднялі планы, каб вызначыць ідэальную дату – выпускнікі вясковай школы зрабілі…
Прочитано 731 раз
Вторник, 19 Июнь 2018 09:52

Непадсудны ўзрост

«Заўсёды пры грошах аблакаты і хілюры», – вучыла свайго сына бабуліна суседка цётка Яніна. Ні адвакатам, ні хірургам ейны Валодзька…
Прочитано 807 раз
Пятница, 11 Май 2018 11:45

Начны крадзеж

Гэтую гісторыю мне расказала сяброўка. У яе дома жылі два каты. Першы – Лорд – стары, хворы, любіў спакойна ляжаць…
Прочитано 838 раз
Пятница, 16 Март 2018 09:27

Месца сустрэчы змяніць нельга

Як мы жылі раней без мабільных тэлефонаў? Гэтые пытанне раз-пораз задае сабе, мабыць, кожны. Безумоўна, рэч вельмі зручная. Але ж…
Прочитано 1031 раз
Вторник, 30 января 2018 10:14

Вавёрчыны прысмакі

Неяк летам, калі было цёплае, сонечнае надвор’е, наша сям’я вырашыла пайсці ў парк. Што можа быць лепш, чым прагуляцца па…
Прочитано 1332 раз
Понедельник, 17 апреля 2017 15:00

«Сала многа не браў»

Выпадак, пра які хачу расказаць, адбыўся 17 год таму. Але і зараз успамінаю яго з усмешкай.
Прочитано 2952 раз
Понедельник, 10 апреля 2017 10:31

Рагатала ўся вёска…

«Дзеўкі!!! Фрузка, Кацька, Жэнька! Хутчэй бяжыце гусей шчыпаць! Падохлі, дык хоць пяро возьмем!» – з лямантам уляцела ў хату мая…
Прочитано 3065 раз
Пятница, 18 Март 2016 07:35

Специальные премии "Человек года Минщины" вручили в Солигорске

22 человека стали лауреатами специальной премии «Человек года Минщины». 
Прочитано 3476 раз
Четверг, 24 декабря 2015 14:03

Дабро вяртаецца дабром

Зі­ма ў той год бы­ла ха­лод­ная, снеж­ная. Ноч­чу ад ма­ро­зу тра­шча­ла ў ха­тах бяр­вен­не. Каб зу­сім не выс­ту­дзі­ла­ся жыт­ло, лю­дзі…
Прочитано 3664 раз
Среда, 16 декабря 2015 17:41

Не су­дзі­це…

Ці­ка­васць да чу­жо­га жыц­ця ўлас­ці­вая мно­гім. Хто ў што ап­ра­нуў­ся, што ка­заў, з кім ха­дзіў, пас­ва­рыў­ся, ажа­ніў­ся… На гэ­тыя пы­тан­ні…
Прочитано 3967 раз
Четверг, 03 декабря 2015 09:20

Па­куль ма­мы на ра­бо­це

Унуч­ка ма­іх зна­ё­мых пай­шла ў дзі­ця­чы са­док. І та­кая ра­дас­ная, та­кая шчас­лі­вая ад­туль вяр­та­ец­ца. Бо «вас­пі­та­цель­ная» там, так яна на­зы­вае…
Прочитано 3683 раз
Четверг, 26 ноября 2015 10:35

Мікіціха

Ля­жыць пе­ра­да мной на ста­ле па­жоў­клы блак­нот, які пе­ра­жыў не ад­ну ка­ман­дзі­роў­ку па Ва­ло­жын­скім ра­ё­не. Коль­кі ра­зоў спра­ба­ва­ла пе­ра­пра­віць яго…
Прочитано 3231 раз
Четверг, 05 ноября 2015 14:21

ВІШ­НЁ­ВАЯ ША­ЛІ­НОЎ­КА

Дзь­муў ха­лод­ны во­сеньс­кі ве­цер. Ста­ра­ю­чы­ся саг­рэц­ца, Ва­ля шпар­ка ха­дзі­ла ўздоўж вяс­ко­вай ву­лі­цы. У сэр­цы пуль­са­ва­ла тры­во­га. Хві­лі­ны зда­ва­лі­ся га­дзі­на­мі. А…
Прочитано 3356 раз
Среда, 28 октября 2015 23:05

Пач­ні з ся­бе

Па да­рож­цы ў пар­ку пра­гуль­ва­ец­ца па­рач­ка га­лу­боў. Птуш­кі зу­сім не ба­яц­ца лю­дзей. Па­ды­хо­дзяць, лі­та­раль­на з рук бя­руць ка­ва­лач­кі хле­ба… Смеш­на…
Прочитано 2858 раз
Среда, 21 октября 2015 17:26

Ста­рое дрэ­ва

Іх ха­та ста­я­ла на­вод­шы­бе і сва­ім ага­ро­дам упі­ра­ла­ся ў сця­ну ма­гут­на­га ле­су. Вяс­ной ён ра­да­ваў ма­ла­дзень­кай ліс­то­таю, ле­там — пту­шы­ны­мі…
Рубрика
Прочитано 2972 раз
Среда, 14 октября 2015 15:34

Род­ныя сце­ны

Баць­коў­скі дом Тац­ця­на па­кі­ну­ла ў 20-га­до­вым уз­рос­це. Па­е­ха­ла, як і ты­ся­чы яе ра­вес­ні­каў, ас­вой­ваць Поў­нач, за­раб­ляць гро­шы. Баць­кам ска­за­ла, што…
Прочитано 2870 раз
Четверг, 08 октября 2015 08:46

Хто ў лес па гры­бы, а хто — па па­чуц­ці

На ляс­ной да­ро­зе ся­род ні­зень­кай траў­кі шу­каю мас­ля­кі. «Ды са­дзі­ся ты ў ма­шы­ну», — нер­ву­ец­ца муж, які даў­но ўжо пас­пеў…
Прочитано 2844 раз
Страница 1 из 3

Год малой родины

II Европейские игры

Молодежная политика

 

Телефон доверия

Подписка

 

Система «Расчёт»